RE: Kurs walut w programie | Python

You are viewing a single comment's thread from:

Kurs walut w programie | Python

in polish •  last year 

Szkoda tylko że już za kilka tygodni nie będzie dało się do tego wrócić i uruchomić, bo opiera się na:

http://api.fixer.io/latest

{"deprecation_message":"This API endpoint is deprecated and will stop working on June 1st, 2018. For more information please visit: https://github.com/fixerAPI/fixer#readme"

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

niestety tak :/ smutne, że wyłączają swoje API. Jednak dołączyłem cały source code, więc kto chce może podłączyć jakieś inne API i będzie działało :)