Rząd ZAKAZUJE porno, a Rock chce "edukacji" seksualnej

in #polish4 years ago

Nowy film na poniższych platformach:

LBRY

Oraz standardowo na YouTube

Jeśli oglądasz film w serwisie YouTube, byłbym wdzięczny za zostawienie like'a bezpośrednio pod nim. :)

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68401.35
ETH 3900.35
USDT 1.00
SBD 3.63