Raport Sejmowy #9

in #polish4 years ago

Raport Sejmowy.png

Podsumowanie prac Sejmu RP w dniu 2.03.2020 w ramach siódmego posiedzenia sejmu.

Głosowanie nad przyjęciem wniosku o przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy zawartego w druku nr 266 bez odsyłania projektu ponownie do komisji

Sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk nr 265)

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS225--10
KO1131-20
Lewica44--5
PSL-Kukiz'1516257
Konfederacja-10-1

Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 266

Sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk nr 265)

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS226--9
KO1131-20
Lewica42-16
PSL-Kukiz'1518-66
Konfederacja-10-1

Wszystkie głosowania ze szczegółowymi informacjami dostępne są tutaj

Sort:  

Raport z chlewu to bardziej adekwatna nazwa dla tego cyklu

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68539.09
ETH 3904.12
USDT 1.00
SBD 3.62