Raport Sejmowy #6

in #polish4 years ago (edited)

Raport Sejmowy.png

Podsumowanie prac Sejmu RP w dniu 22 i 23.01.2020 w ramach czwartego posiedzenia sejmu.

Głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy zawartego w drukach nr 158 i 158-A

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Autopoprawka do projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS-228-7
KO130--4
Lewica46--3
PSL-Kukiz'1526--4
Konfederacja9--2

Głosowanie nad odrzuceniem uchwały Senatu odrzucającej ustawę z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS234--1
KO-132-2
Lewica-48-1
PSL-Kukiz'15-30--
Konfederacja--92

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie projektu ustawy w całości

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS-23113
KO133--1
Lewica48--1
PSL-Kukiz'1530---
Konfederacja6-23

Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 110, wraz z przyjętymi poprawkami

Sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy w Państwowej Inspekcji Sanitarnej (druk nr 46)

Dodatkowe sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy w Państwowej Inspekcji Sanitarnej (druk nr 46)

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS2321-2
KO-133-1
Lewica-48-1
PSL-Kukiz'15-30--
Konfederacja-713

Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 126

Sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS234--1
KO1321-1
Lewica48--1
PSL-Kukiz'15264--
Konfederacja2-63

Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 125

Sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o ochronie roślin przed agrofagami

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS234--1
KO133--1
Lewica47--2
PSL-Kukiz'1530---
Konfederacja2-63

Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 156

Sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 121)

Dodatkowe sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 121)

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS235---
KO-133-1
Lewica-1471
PSL-Kukiz'1530---
Konfederacja8--3

Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 165

Sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 65)

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS235---
KO132--2
Lewica48--1
PSL-Kukiz'1530---
Konfederacja5-33

Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 166

Sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (druk nr 155)

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS231--4
KO131--3
Lewica48--1
PSL-Kukiz'1528--2
Konfederacja-353

Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 168

Sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (druk nr 128)

Dodatkowe sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (druk nr 128)

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS2321-2
KO132--2
Lewica48--1
PSL-Kukiz'1530---
Konfederacja1343

Głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie w całości projektu ustawy zawartego w druku nr 175

Sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druk nr 159)

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS-234-1
KO1301-3
Lewica45-31
PSL-Kukiz'151128-
Konfederacja-8-3

Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 175

Sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druk nr 159)

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS235---
KO-132-2
Lewica-4441
PSL-Kukiz'1511271
Konfederacja7-13

Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 174, wraz z przyjętą poprawką

Sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (druki nr 113 i 113-A)

Dodatkowe sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (druki nr 113 i 113-A)

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS234--1
KO-132-2
Lewica-48-1
PSL-Kukiz'15-30--
Konfederacja-8-3

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie projektu ustawy w całości

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS1233-1
KO1301-3
Lewica48--1
PSL-Kukiz'15282--
Konfederacja71-3

Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 192, wraz z przyjętymi poprawkami

Sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 158 i 158-A)

Dodatkowe sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką (druki nr 158 i 158-A)

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS235---
KO-130-4
Lewica-48-1
PSL-Kukiz'15-28-2
Konfederacja-7-4

Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu uchwały zawartego w druku nr 189

Projekt uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS2301-4
KO127-25
Lewica48--1
PSL-Kukiz'15281-1
Konfederacja-8-3

Głosowanie nad przyjęciem wniosku w brzmieniu z druku nr 190, wraz z zaproponowaną zmianą

Wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych

Partia politycznazaprzeciwwstrzymali sięnie głosowali
PiS231--4
KO121-67
Lewica48--1
PSL-Kukiz'1529--1
Konfederacja4223

Wszystkie głosowania ze szczegółowymi informacjami dostępne są tutaj

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68539.09
ETH 3904.12
USDT 1.00
SBD 3.62