Matrix się boi

in #polish4 years ago (edited)

Witam. Chciałbym poinformować niektórych naszych wspólnych odbiorców, że kanały Pol Lechicki oraz Suweren Lechicki razem z całą zawartością na YouTube zostały usunięte...

image.png

Jak widać, wg Google szerzeniem nienawiści są treści o charakterze wolnościowym.

Materiały z obu kanałów znaleźć można na stronie marcinvam.com

Sort:  

Niech Lechici wbijają na Steemit!

The Steem blockchain is currently being attacked by a central authority in order to take control of the witnesses. If you are not managing your witness votes, please consider setting @berniesanders as your witness voting proxy by clicking here to help restore the decentralization of Steem.

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 66940.80
ETH 3122.88
USDT 1.00
SBD 3.77