You are viewing a single comment's thread from:

RE: Nie lubię oglądać seriali, ale...

in #polish3 years ago

Osobiście również nie oglądam telewizji, jednak od czasu do czasu lubię wieczorem (po całym dniu roboty) rozsiąść się wygodnie z kieliszkiem wina i obejrzeć jeden z moich ulubionych seriali.

@tipu curate

Sort:  

Upvoted 👌

Dzięki 😉

Od czasu do czasu fajnie coś obejrzeć, ale przy serialach raczej trzeba być na bieżąco, chyba że on sam leci raz na jakiś czas to wtedy spoko, ale przy nowelach, które są codziennie to ciężko 😁

Posted using Partiko Android

Na bieżąco niestety nie mam czasu oglądać. Dobrze że jest netflix ;)

To jest dobre, bo nie musisz o konkretnej godzinie usiąść do oglądania 😉

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.07
JST 0.031
BTC 20758.18
ETH 1186.98
USDT 1.00
SBD 3.27