Brak steem dollars (SBD)w wypłatach — Steemit

Brak steem dollars (SBD)w wypłatachsteemCreated with Sketch.

in polish •  4 months ago

1_0gTsk82jnZxzm50cw-wMfA.jpg
Panie i panowie ostatnio zauważyłem dziwne zjawisko a mianowicie z wynagrodzeń autorskich nie dostajemy steem dolarów SBD a jedynie steem power i steem. Czyżby coś się stało że wycofano ze steem dollara, patrzyłem u wszystkich nawet planowane wypłaty nie zawierają steem dolara w założeniach

Ktoś mi to może wyjaśnić ???

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @piewca! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @piewca! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 3000 upvotes. Your next target is to reach 4000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Saint Nicholas challenge for good boys and girls

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!