You are viewing a single comment's thread from:

RE: Mój pierwszy post na busy.org

in #polish3 years ago

Gratulacje dla pierwszego posta za pośrednictwem Busy.
Jeśli naprawdę lubisz Busy, podawaj linki w tym formacie:https://busy.org/...
Wygląda dziwnie jak post przez Busy i link przez steemit.com.

Coin Marketplace

STEEM 1.12
TRX 0.14
JST 0.131
BTC 57713.98
ETH 4330.75
BNB 684.12
SBD 7.27