🐍 Kurs Pythona dla początkujących #0 Instalacja środowiska 🐍steemCreated with Sketch.

in #polish3 years ago

pajton.png


Instalacja


1. Wchodzimy na oficjalną stronę Pythona i przechodzimy w zakładkę downloads


Inkedinstalacja pajton0_LI.jpg

2. Pobieramy najnowszego Pythona:


Inkedinstalacja pajton1_LI.jpg

3. Otwieramy pobrany plik i klikamy Customize installation:


Inkedinstalacja pajton2_LI.jpg

4. Zaznaczamy tak samo jak na zdjęciu i klikamy Next


instalacja pajton3.png

5. Zaznaczamy tak jak na zdjęciu i klikamy Install


instalacja pajton4.png

6. Python powinien być już zainstalowany 🙂Sort:  

Właśnie jestem w trakcie nauki Pythona (w bardzo początkowym stadium), a tu taki post Twojego autorstwa się pojawił :)
Czyżbyś miał zamiar prowadzić na Steemit kurs z Pythona?
Jeśli tak, to super hiper mega fajnie :D

Też się cieszę :)

Congratulations @opelkus! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 20 posts. Your next target is to reach 30 posts.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.07
JST 0.028
BTC 19347.36
ETH 1070.59
USDT 1.00
SBD 2.99