#08 Jak zdać maturę z języka polskiego - tutorial. Matura rozszerzona. Wypowiedź argumentacyjna.

in #polish2 years ago

Coraz bliżej matury, a ja miałem już wcześniej, ale dopiero teraz Wam udostępniam kolejny odcinek poradnika mojej żony.

Odcinek 8. poradnika Pani B. - Jak zdać maturę z języka polskiego - tutorial. Matura rozszerzona. Wypowiedź argumentacyjna.
Lekcja przypominająca, o czym należy pamiętać pisząc esej.

Muzyka: starfrosch - Deadfro5h Remix Kit.
W filmie wykorzystano kryteria oceny pracy maturalnej przygotowane przez CKE.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.035
BTC 24582.52
ETH 1904.10
USDT 1.00
SBD 3.34