#07 Jak zdać maturę z języka polskiego - tutorial. Styl tekstu, poprawność językowa i zapisu.

in #polish2 years ago

Odcinek 7. poradnika Pani B. - Jak zdać maturę z języka polskiego - tutorial. Styl tekstu, poprawność językowa i zapisu.

Lekcja pokazująca, jak zadbać o jednorodność stylistyczną, poprawność językową i zapisu.

Muzyka: starfrosch - Deadfro5h Remix Kit.
W filmie wykorzystano kryteria oceny pracy maturalnej przygotowane przez CKE oraz OKE Kraków.

#matura #jezykpolski #egzamin

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.034
BTC 24129.34
ETH 1923.83
USDT 1.00
SBD 3.35