#03 Jak zdać maturę z języka polskiego - tutorial. Konspekt.

in #polish2 years ago

I kolejny odcinek, coraz mocniej zdobywającego serca tegorocznych maturzystów, cyklu maturalnego przygotowywanego przez Panią B. :-)

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.034
BTC 23951.95
ETH 1891.20
USDT 1.00
SBD 3.34