#02 Jak zdać maturę z języka polskiego - tutorial. Lektury.

in #polish2 years ago

Odcinek 2 poradnika Pani B. (prywatnie mojej żony ;-) ) - Jak zdać maturę z języka polskiego - tutorial. Tym razem tematem są lektury.

Pani B (pprof) podczas filmu wyjaśnia, o czym mówić i pisać na maturze oraz jak nie popełniać błędów rzeczowych.

Enyoy!

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 21183.27
ETH 1636.09
USDT 1.00
SBD 2.90