Sort:  

To ja dziękuję za wzięcie udziału w konkursie, w tamtym roku więcej osób było aktywnych, ale jakoś dmay radę;-)

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.03
JST 0.030
BTC 36450.36
ETH 1226.51
USDT 1.00
SBD 3.21