Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

większośćmiliraderów nie robi z pieniędzmi nic, mimo że ich pieniadze mogłyby zmienić świat :)

Moim zdaniem lepiej dać ludziom wędki i nauczyć łowić, a mam wrażenie, że organizacje charytatywne to bardziej ryby dają.