Wesołych świąt Wielkanocnych

in #polish3 years ago

Cześć, Nervi.

Życzę moim znajomym ze Steem'a i Wam wszystkim wesołych i zdrowych świąt Wielkanocnych :)

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 23114.72
ETH 1583.82
USDT 1.00
SBD 2.50