Sort:  

mega szybko tak :)) u nas 9 miesięcy i tydzień, ale coraz fajniej jest :)), a więcej czasu to u mnie chyba dopiero będzie kiedy syn pójdzie do przedszkola

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.03
JST 0.030
BTC 36013.42
ETH 1228.29
USDT 1.00
SBD 3.24