You are viewing a single comment's thread from:

RE: Prośba o pomoc ze SteemConnect.

in #polish4 years ago

Logowanie do Steemnovy po SteemConnectcie nie zmieniło się. Może trafiłeś na okno czasowe, że SC nie odpowiada. Spróbuj za jakiś czas.

Sort:  

Ok w takim razie uzbroję się w cierpliwość i spróbuję później.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 26948.07
ETH 1724.13
USDT 1.00
SBD 2.69