You are viewing a single comment's thread from:

RE: Mniej błędów, więcej głosów #1

in #polish3 years ago

Proponuję Ci wybierać posty z #polish i potem je poprawiać żeby steemianie zobaczyli jakie błędy często popełniają podczas pisania :) Tylko proszę o oszczędzenie moich postów ;)

Sort:  

Postaram się wybierać przykładowe błędy z postów różnych osób, żeby nie roastować tu nikogo. ;)

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.02
BTC 11559.58
ETH 378.75
SBD 1.05