Pustułki wróciły

in #polish4 years ago
Rok temu opisywałem Wam gniazdujące na jednej z serwisowanych przeze mnie stacji telekomunikacyjnych pustułki. W tym roku te "małe sokoły" pojawiły się ponownie i pomimo, że wcześniej gniazdo zajęły gołębie to pustułki przegoniły dzikich lokatorów i ponownie przejęły gniazdo. Ciekaw jestem czy z pozostawionego jaja wykluje się również gołąb? Sezon lęgowy potrwa do czerwca. Jeśli ponownie będę w okolicy uda mi się zrobić kolejne zdjęcia kiedy pojawią się młode.

Foto - Autor (My Phone Hammer AXE LTE)

Sort:  

Jeśli to gołąb to ma przekichane!

No nie wiem :)

Młode gołębie są bardzo zadziorne w przypadku zagrożenia uderzają dziobem i skrzydłem intruza.

This post is supported by $0.23 @tipU upvote funded by @grecki-bazar-ewy :)
@tipU voting service instant upvotes | For investors.

Congratulations @moonwind! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 2000 upvotes. Your next target is to reach 3000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 25778.63
ETH 1816.29
USDT 1.00
SBD 2.17