Fanty spod starej remizy OSPsteemCreated with Sketch.

in polish •  6 months ago  (edited)
Stara remiza OSP na małej wiosce wydzierżawiła część swoich pomieszczeń na sklep spożywczy. Kiedyś był tam sklep Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” potocznie - GS. W czasach PRL-u ta spółdzielnia produkcyjno - handlowo - usługowa miała monopol na handel na wsi.

Pojechaliśmy obejrzeć tę lokalizację żeby aby sprawdzić możliwości techniczne podpięcia tam łącza do monitoringu. Po remoncie na zewnątrz obok budynku została sterta śmieci i złomu, którą radośnie splądrowałem w poszukiwaniu śladów minionych czasów. Łupy były super! Dwie butelki po "kultowych" napojach i całkiem dobrze zachowana tabliczka z lat siedemdziesiątych. Datowanie pomogła ustalić historia rozwoju i ewolucji GS-ów.

W 1976 roku po przyłączeniu do CRS „Samopomoc Chłopska” spółdzielni mleczarskich i ogrodniczo-pszczelarskich powstał Centralny Związek Spółdzielni Rolniczych „Samopomoc Chłopska” (CZSR „Samopomoc Chłopska”). Skrót CZSR widać na logu w lewym górnym rogu tabliczki.

Dla mnie te okruszki historii minionych czasów to cenne pamiątki po poprzednim ustroju, mam już dla nich miejsce na półce w kuchni pośród starych butelek i młynków. :)

Foto - Hammer Axe LTE.
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @moonwind! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 500 upvotes. Your next target is to reach 600 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!