Sort:  

Ale i tak obraża przeciętnie inteligentnych.

Przeciętnie inteligentnych być może tak, ale tych z wyższą inteligencją zmusza do przemyślenia pewnych tematów. Cieszy mnie to że pojawiają się takie "prowokacyjne" posty

Coin Marketplace

STEEM 1.10
TRX 0.14
JST 0.133
BTC 57701.13
ETH 4146.60
BNB 662.60
SBD 6.87