You are viewing a single comment's thread from:

RE: Lewackie pomysły - bezwarunkowy dochód podstawowy.

in #polish4 years ago

Takie pomysły są dobre pod warunkiem że bez względu na stan majątkowy i wiek każdy obywatel otrzyma tyle samo. I najważniejsze:
Państwo nie może mieć żadnych długów, wtedy można podzielić część zysków

Sort:  

Państwo nie może mieć żadnych długów, wtedy można podzielić część zysków

Zadziwia mnie czytanie tego z twoich ust. Czy państwo to firma? Jeśli uznamy, że nie to jego celem nie powinno być generowanie zysków, a utrzymanie podstawowych zabezpieczeń obywateli. Więc wtedy im mniej ma tym lepiej (a dokładniej powinno mieć tyle by zapewnić bezpieczeństwo i nic ponadto).

Dziwne, dziwne.

Tak państwo to firma, tak jak każde gospodarstwo domowe to też firma

im mniej ma tym lepiej

lewacka myślozbrodnia, wbij sobie do głowy że:

  1. w uczciwym bogaceniu się nie ma nic złego
  2. życie na kredyt prawie zawsze kończy się tragedią

Tylko wiesz, że prywatny przedsiębiorca nie jest w stanie konkurować z państwem, więc tak czy inaczej doprowadzasz do złego "lewactwa"?

Państwo może:

  • Pisać pod siebie ustawy, bo czemu by nie. Taki problem był z np. pocztą polską
  • Może wydawać dowolną ilość pieniędzy z budżetu, bo czemu by nie? Mają immunitety
  • Państwo może swoimi aparatami przymusu kontrolować inne przedsiębiorstwa

I parę innych rzeczy by się znalazło

Państwo powinno mieć jak najmniej pieniędzy. Tylko na armię i podstawowe rzeczy. reszta powinna być w naszych kieszeniach. Dlaczego mam dzielić cześć moich zysków z Panem Mieciem który od godziny dziesiątej rano żłopie jabole pod bramą podczas gdy ja zapieprzam? Jakby Panu Mieciowi głód w dupę zajrzał to sam by poszedł do pracy sobie zarobić ale ma wyrąbane bo wie że i tak z naszej kasy będzie miał zapewnioną opiękę.

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 23341.89
ETH 1657.07
USDT 1.00
SBD 2.71