Sort:  

Właścicielka zazdrosna i wystraszona, że jej ktoś ukradnie. Spędziłam tam na wsi dwa tygodnie i zawsze krzyczała, jak chodziłam z cielakiem pogadać. A takie fajne stworzenie, bawił się jak piesek :))

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19227.49
ETH 1320.08
USDT 1.00
SBD 2.46