#SuperCup: Wygraj 1500 SPORTS tokens. Wytypuj wynik meczu: Liverpool - Chelsea

in #polish5 years ago (edited)

uefa.jpg

  • Typujemy do czasu rozpoczęcia 2 połowy meczu
  • Wygrywa pierwsza osoba która poda poprawny wynik
  • Edytowane odpowiedzi nie będą brane pod uwagę
  • 90 minut (bez ewentualnej dogrywki)
Sort:  

Liverpool - Chelsea 2-1

Liverpool - Chelsea 1-0

Congratulations @mk-sports-token! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made your First Vote
You distributed more than 10 upvotes. Your next target is to reach 50 upvotes.
You published your First Post
You got a First Vote

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

po zakończeniu meczu nie typujemy

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.12
JST 0.033
BTC 63457.41
ETH 3119.12
USDT 1.00
SBD 3.94