#Ekstraklasa: Win 1500 SPORTS tokens. Wytypuj wynik meczu: Wisła - ŁKS

in #polish5 years ago

  • Typujemy do czasu rozpoczęcia 2 połowy meczu

  • Wygrywa pierwsza osoba która poda poprawny wynik

  • Edytowane odpowiedzi nie będą brane pod uwagę

  • https://www.sportstalksocial.com

Sort:  

3-1 dla Wisły

Wisła 1:0 ŁKS

Posted using Partiko Android

Wisła 2:1 ŁKS

Congratulations @mk-sports-token! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 10 upvotes. Your next target is to reach 50 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Widzę że narzędzie ładnie funkcjonuje:)

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.12
JST 0.033
BTC 63464.16
ETH 3111.33
USDT 1.00
SBD 3.98