Cztery Magiczne Światy MinarissteemCreated with Sketch.

in #polish3 years ago (edited)

PIERWSZY MAGICZNY ŚWIAT MINARIS

Rasy:

elfy, gobliny

Krainy:

Valley Sive Rella (Dolina Siedmiu Smoków) — kraina elfów
Mergell Hill (Grzmiąca Skała) — kraina goblinów

Przyczyny wojen:

dostęp do kopalń znajdujących się na granicy obu krajów

Strony walczące:

Valley Sive Rella przeciwko Mergell Hill

Sojusznicy:

Valley Sive Rella: Alsania, Dragonici, smoki, drzewce, syrfidy
Mergell Hill: Herenda, przeklęte istoty z Krainy Kurhanów, dimetry

mapa4.jpg

DRUGI MAGICZNY ŚWIAT MINARIS

Rasy:

ludzie, gobliny, krasnoludy, elfy, ellesarowie

Krainy:

Alsania — kraina ludzi
Anduana — kraina elfów
Herenda — kraina goblinów
Dunai — kraina krasnoludów
Esme — kraina ellesarów

Przyczyny wojen:

terytoria

Strony walczące:

wszystkie krainy przeciw sobie, głównie Alsania i Anduana

Krainy neutralne:

Esme

Sojusznicy:

Alsania: Dragonici, Valley Sive Rella i sprzymierzone z nią istoty
Herenda: Mergell Hill i ich sojusznicy
Nie mają sojuszników: Anduana, Dunai, Esme

mapa2.jpg

TRZECI MAGICZNY ŚWIAT MINARIS

Rasy:

ludzie, elfy, gobliny, krasnoludy i wiele innych

Krainy:

Cztery Mocarstwa Północy (Tamte Krainy) — Kanion, Drungedon, Pustynia, Fortess — krainy ludzi
Arena, Kraina Bless — krainy ludzi i wszystkich magicznych stworzeń

Przyczyny wojen:

różnice poglądów, religia, magia

Strony walczące:

Cztery Mocarstwa Północy przeciw Arenie

Krainy neutralne:

Kraina Bless

Sojusznicy:

Cztery Mocarstwa Północy razem
Arena:Valley Sive Rella, Alsania

mapa3.jpg

CZWARTY MAGICZNY ŚWIAT MINARIS

Rasy:

Ludzie

Krainy:

Herwost (wyspa), Półwysep Kajoński, Mirima, Argandam, Almag, Rastar, Barsal, Redgard, Lasy Południa, Wolne Miasta

mapa1.jpg

Sort:  

Twój post został podbity głosem @sp-group-up oraz głosami osób podpiętych pod nasz "TRAIL" o łącznej mocy ~0.17$. Zasady otrzymywania głosu z traila @sp-group-up znajdziesz w ostatnim raporcie tygodniowym z działalności @sp-group, w zakładce PROJEKTY.

@wadera

Chcesz nas bliżej poznać? Porozmawiać? A może chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy na nasz czat: https://discord.gg/rcvWrAD

Tworzycie magiczny duet ❤️

Dziękujemy :-)

Congratulations @minaris-4! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 100 upvotes. Your next target is to reach 250 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.07
JST 0.034
BTC 24693.03
ETH 1980.60
USDT 1.00
SBD 3.39