Sort:  

nie zrozumiałem do końca : ) proszę napisz jaśniej :)

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.038
BTC 35447.00
ETH 2437.56
USDT 1.00
SBD 3.79