Sort:  

to byłby idealny komentarz do mojego posta o tej korekcie :)

hehe bardzo zabawne

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.023
BTC 17154.80
ETH 1270.31
USDT 1.00
SBD 2.22