J...ć Mentzena i jego partię

in #polishlast year

Jedna z kilku osób w Polsce którym jeszcze ufam, Justyna Socha, została usunięta z list wyborczych Konfederacji. Mentzen i jego klika stali się telewizyjnymi szurami, niczym nie różniącymi się od tych z po czy pisu. Mentzen nie chce by w sejmie mówiono o covidowym ludobójswie, Mentzen woli podżegać do wojny z Rosją bo wie że wrazie czego na front zamiast niego trafisz Ty.

https://banbye.com/watch/v_qaa7-yHzGS9K


Posted from https://blurtlatam.intinte.org


You can read this text in the original on the Blurt platform.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 65046.03
ETH 3451.46
USDT 1.00
SBD 2.55