Trzech króli- czy aby na pewno było ich trzech?? / Three kings, were there three of them?

in #polish3 years ago

Według niektórych było ich sześciu, my obchodzimy Święto Trzech Króli. Istnieje legenda, że był jeszcze czwarty. Więc przyliże wam tą legendę.

hero.jpg

Kiedy Kacper, Melchior i Baltazar dotarli do dzieciątka i złożyli swoje dary: złoto, kadzidło i mirrę. Oddawszy pokłon na drugi dzień wrócili oni do swojego kraju. Legenda głosi, ze czwarty król Artaban szedł z trzema szlachetnymi klejnotami. Podczas drogi usłyszał szloch dziecka i postanowił zabrać je do miasta, które minęli. Nikt nie znał matki dziecka więc poszukał opiekunki i przekazał jej jeden szlachetny kamień. Podróżując przez miasto widział orszak pogrzebowy ojca rodziny, a matka i dzieci miały zostać sprzedane do niewoli. Król przekazał im swój drugi kamień. Artaban już nie widział gwiazdy, ale dalej szukał dzieciątka. Kiedy podróżował przez kolejną krainą w której toczyła się wojna, widział, że żołnierze chcą zabić kilku mężczyzn. Artaban postanowił wykupić ich ostatnim trzecim kamieniem. Bez żadnych kosztowności dalej wędrował po świecie szukając Jezusa i pomagając innym. Kiedy dotarł do portu widział, że ojciec rodziny ma odpokutować swoje winy jako wioślarz. Król Artaban zaoferował samego siebie zamiast nie. I tak przez wiele lat był wioślarzem na łodzi. Kiedy we śnie usłyszał pośpiesz się, wstał i zobaczył gwiazdę która zaprowadziła go do miasta. Podążając za tłumem widział trzy krzyże, a gwiazda zatrzymała się nad środkowym krzyżem. Król opadł na kolana pod krzyżem w jego ręce spadły trzy krople które były jaśniejsze niż trzy klejnoty które miał. Kiedy Jezus umarł, zmarł również król.

[ENG]

According to some, there were six of them, we celebrate the Epiphany. There is a legend that it was still the fourth. So give this legend to you.

When Kacper, Melchior and Balthazar reached the child and made their gifts: gold, frankincense and myrrh.After worshiping on the second day, they returned to their country. Legend has it that the fourth king Artaban walked with three precious jewels.
During the journey, he heard the child's sobs and decided to take them to the city they passed. No one knew the child's mother, so he looked for a nanny and gave her one noble stone.Traveling through the city he saw the funeral procession of the father of the family, and the mother and children were to be sold to captivity. The king gave them his second stone. Artaban did not see the star anymore, but continued to look for a baby.When he traveled through the next land in which the war was going on, he saw that the soldiers wanted to kill a few men. Artaban decided to buy them the last third stone. Without any valuables, he continued to travel the world looking for Jesus and helping others. When he reached the port he saw that the father of the family was to repent of their guilt as a boatman.
King Artaban offered himself instead of not. And for many years he was a boatman on the boat. When he heard the rush in a dream, he got up and saw the star that took him to the city. Following the crowd, he saw three crosses, and the star stopped at the middle cross. The king dropped to his knees under the cross and three drops fell in his hands that were brighter than the three jewels he had. When Jesus died, the king also died.