RE: Pierwszy muzyczny sukces Davida Bowiego

You are viewing a single comment's thread from:

Pierwszy muzyczny sukces Davida Bowiego

in polish •  2 years ago  (edited)

Dawid mimo, że zgrywał pozera i zmieniał "piórka", był naprawdę fantastycznym, niebanalnym artystą.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!