You are viewing a single comment's thread from:

RE: Mniej błędów, więcej głosów #1

in #polish3 years ago

Czytam większość tekstów i najbardziej rzucają się w oczy literówki i orty.

W ramach samokrytyki powiem, że sam mam czasami problemy z przecinkami. :)

Nobody's perfect, że zacytuję zakończenie wspaniałego filmu ze wspaniałą Marylin.

Sort:  

Każdy czasem popełnia błędy. Tu będzie pozytywistyczna praca u podstaw i hasło "Alta petunt". :)

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.02
BTC 11885.83
ETH 439.54
SBD 1.06