Sort:  

A może Pendolino posiadało tabliczkę z datą produkcji, ewentualnie chrztu? ;)

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.02
BTC 11397.75
ETH 389.18
SBD 1.04