Sort:  

Dość pechowo trafiłeś. Próbowałeś knedle? :)

Nie. Jak zbiegłem cały mokry do tej stacji z bramkami to chciałem już tylko zjechać wyciągiem do auta i się przebrać.

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.027
BTC 19200.73
ETH 1298.07
USDT 1.00
SBD 2.42