Ile zarabia bezdomny (menel) na dworcu | How much does the homeless (menel) earn at the train station

in polish •  last year

Ile zarabia bezdomny (menel) na dworcu? O to jest pytanie.
Przypomniała mi się pewna historia opowiedziana przez mojego kierownika.
Pewnego razu mój kierownik pojechał do większego miasta na szkolenie. Czekają na pociąg zaczepił do bezdomny i mówi: Chcesz poznać historię mojego życia? Kierownik odpowiedział tak a na to bezdomny: to daj 5 złotych. Ze względu ze do odjazdu pociągu było jeszcze dużo czasu kierownik dał mu te 5 zł. Bezdomny zaczął opowiadać że miał duży dom, piękny samochód i to wszystko stracił i pyta a wiesz dlaczego? Kierownik odpowiedział dlaczego a bezdomny na to to daj 5 złotych. Kierownik się zdenerwował i chciał go pogonić ale postanowił zapytać ile zarabia tak oszukując ludzi. Bezdomny powiedział ze powie jak i on powie ile zarabia na miesiąc. Kierownik odpowiedział ze 3000 złotych a bezdomny mu na to: to masz ty te 5 złotych, ja zarabiam 5000 złotych.
I na to wychodzi ze bezdomny zarabia więcej. Grunt to mieć pomysł na siebie.

How much does the homeless (menel) earn at the train station? That is the question.
I remembered a story told by my manager.
Once, my manager went to a larger city for training. They are waiting for the train to accost a homeless person and say: Do you want to know the history of my life? The manager answered yes and the homeless: give 5 zlotys. Due to the departure of the train, there was still a lot of time the manager gave him 5 zlotys. The homeless man started telling me that he had a big house, a beautiful car and he lost it all and asked, and you know why? The manager answered why the homeless give it 5 zlotys. The manager got angry and wanted to chase him but decided to ask how much he earns so cheating people. The homeless man said he would tell me how he will say how much he earns for a month. The manager replied from 3000 zlotys and the homeless man told him: you have 5 zlotys, I earn 5000 zlotys.
And for this comes out of homeless earns more. The ground is to have an idea for yourself.
poor-1775239_960_720.jpg

zdjęcie z : https://pixabay.com/pl/s%C5%82aba-czarny-ub%C3%B3stwo-bezdomny-1775239/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!