Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Co Ty ćpiesz?

Nie "przećpie" tylko "prześpi". Ale dziękuję za ciekawą alternatywę gwarową.