Wesołych Świąt! Merry Christmas!

in #polish4 years ago

swieta.jpg

Zdrowych, ciepłych i spokojnych Świąt drodzy Steemianie! :)

Sort:  

Wesołych! :)

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.07
JST 0.033
BTC 23889.98
ETH 1778.84
USDT 1.00
SBD 3.27