Biofeedback w rehabilitacji

in #polish4 years ago

Co to jest biofeedback?

Biofeedback jest stosowany w celu wywierania wpływu na obecne zachowania lub modyfikowania przyszłych zachowań i reakcji organizmu. Biofeedbackiem nazywamy proces, w którym pacjenci otrzymują informacje na temat poszczególnych zachowań organizmu podczas stosowania konkretnego typu lub metody leczenia. Jest to rodzaj terapii, w której pacjenci są poddawani szkoleniu polegającemu na poprawie sprawności organizmu i jego funkcji na podstawie sygnałów wysyłanych przez organizm pacjenta i rejestracji informacji zwrotnej o aktywności neuromięśniowej przez urządzenia elektroniczne i mechaniczne. Biofeedback jest z powodzeniem stosowany w terapii dysfunkcji mięśni, a także w behawioralnej terapii nietrzymania moczu.

1489066258unnamed.jpg
Źródło

Biofeedback jest nieinwazyjną metodą terapeutyczną. Jej zadaniem jest zwiększenie skuteczności funkcjonowania naszego mózgu. Polega na nauczeniu mózgu samokontroli pracy za pomocą fal mózgowych. Fale mózgowe zmieniają się w zależności od staniu świadomości i wyróżniamy:

  • fale gamma – przy stresie, tremie, lęku, w sytuacjach wyjątkowych
  • fale beta – zwykle w niej przebywamy podczas dnia
  • fale alfa – w twórczych stanach inspiracji, występują przy pozytywnym myśleniu
  • teta – w śnie z marzeniami sennymi, w transie hipnotycznym
  • delta -podczas snu

EEG_gamma_1.png
Fale gamma
Źródło

EEG-Biofeedback to rodzaj terapii, w której pacjent uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal
w mózgu, aby był szybszy i wydajniejszy. Sygnał z mózgu pacjenta jest przetwarzany na zrozumiałą dla pacjenta formę graficzną (wykresu, animacji bądź gry wideo) lub akustyczną (dźwięk, muzyczka bądź odgłos). Dzięki temu sprzężeniu zwrotnemu pacjent wie, kiedy jest skoncentrowany a kiedy rozproszony. Umożliwia to wyćwiczenia reakcji własnego mózgu, a dzięki temu modyfikowaniu jego pracy, aby funkcjonował efektywnie. Uważa się, że większość ludzi wykorzystuje tylko
5-10% możliwości mózgu.Trening EEG Biofeedback zwiększa to wykorzystanie nawet do 25-30%, jest to profesjonalny trening mózgu i korzystają z niego nie tylko osoby chore, ale i te, które chcą zwiększyć możliwości swojego umysłu.

brain1845962_1920.jpg
Źródło: pixabay

Trening biofeedback można podzielić na trzy stopnie:

  • Zdobywanie wiedzy na temat reakcji adaptacyjnych.

  • Nauka kontroli reakcji. Kierując się sygnałami emitowanymi przez urządzenia do biofeedback, pacjent jest wspierany w osiąganiu konkretnych celów terapeutycznych.

  • Przeniesienie umiejętności kontroli mięśni na codzienne czynności.

Po zakończeniu treningu nasz umysł i mięśnie zapamiętują nowo nauczone się czynności i reakcje.

Metoda ta ma wielki potencjał w leczeniu dzieci z ADHD i autyzmem i wielu innych dziedzinach. Mam nadzieję, że będzie w dalszym ciągu rozwijana i udoskonalana, bo potencjał ma ogromny.

Sort:  

Twój post został podbity głosem @sp-group-up Kurator @julietlucy.

!tipuvote 0.3 hide

Congratulations @kargul09! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 500 replies. Your next target is to reach 600 replies.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 23809.40
ETH 1675.38
USDT 1.00
SBD 2.57