Little basket made from paper wicker for sugar bowls | Koszyczek z wikliny papierowej na cukierniczki

in polish •  2 years ago 

English in this columnPolski w tej kolumnie
There were cup mats and two sugar bowls on our table. Why two? It's simple - white sugar is in black sugar bowl and brown sugar is in white sugar bowl. I'm talking in past tense because I decided to change that.Na stale stały podkładki pod kubki i dwie cukierniczki. Dlaczego dwie? To proste - biały cukier w czarnej cukierniczce i brązowy cukier w białej cukierniczce. Mówię o tym w czasie przeszłym, bo postanowiłam to zmienić.
My idea was to create little basket from paper wicker and put cup mats and sugar bowls inside, so it can be easily moved and, what's more important, looks preety nice. Luckily I had lego's box which was perfect material for bottom.Moim pomysłem było stworzenie koszyczka z wikliny papierowej, żeby włożyć do niego podkładki pod kubki i cukierniczki, aby całość dało się łatwo przenieść i, co ważniejsze, wyglądało dość ładnie. Całe szczęście miałam pudełko po lego, które było idealnym materiałem na dno.
The worst thing when creating anything from paper wicker is to prepare the tubes. Many times you need even hundreds, and each one of them has to be done separately. The "weaving" itself is a more enjoyable activity.Najgorszą rzeczą przy tworzeniu czegokolwiek z wikliny papierowej jest przygotowanie rurek. Często liczy się to nawet w setkach, a każdą trzeba wykonać osobno. Samo "wyplatanie" to już bardziej przyjemna czynność.
For better effect, it's best to finish it with a little paint and add some decorations.Dla lepszego efektu najlepiej na koniec chociaż trochę to pomalować i dodać jakieś ozdoby.
It's ready!I gotowe!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Great work. My mother is trying out paper basket work currently. It is good to have another DIY author like me here on Steemit. Follow you!

Beautiful, it's very pretty. I will follow you because you have talent (and you translate your post in English) Nice job

Beautiful handicraft! Ślicznie to wszystko wygląda :)

Welcome to Steem, remember me when you are rich :]

followed and upvoted
follow and upvote me too @jordangadayan