You are viewing a single comment's thread from:

RE: O artykule @bowess "Gramy w Steem" w najnowszym I Love Crypto (pl-publikacje)

in #polish5 years ago

Gratuluje @bowess za świetny tekst (wnioskując po opisie i przede wszystkim po tym, że ukazał się w gazecie) jak i @assayer za pomysł na konkurs! Bardzo miło czyta się takie pozytywne posty dotyczące naszego Steema:)

Sort:  

Dziękuję! Można trochę podczytać w Empiku, albo ze zdjęcia. ;)

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 62904.98
ETH 3359.08
USDT 1.00
SBD 2.46