You are viewing a single comment's thread from:

RE: Steemit a Hive

in #polish3 years ago

Więcej możesz znaleźć tutaj
https://mobile.twitter.com/VitalikButerin/status/1234537996868653056

Ogólnie, steemit został wykupiony i jest używany wbrew społeczności, dlatego ta przeniosła się na hive.
Hive jest klonem steem, ale odłączył się od niego i jest teraz osobnym łańcuchem. Większość aplikacji przeszło albo dołączyło do Hive (niekoniecznie rezygnując że steem). Hive nie różni się niczym od dawnego steemita - platformy dla społeczności.
Masz tam konto z takim samym saldem jak na steem. Zaloguj się tymi samymi hasłami.

Sort:  

Dziękuję za informację.

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.027
BTC 28127.39
ETH 1796.26
USDT 1.00
SBD 2.90