Nie dajcie się złapać na zarzutki!steemCreated with Sketch.

in #polish4 years ago
Wczoraj, bodajże, obiegła Polskę informacja, że został skazany przez sąd jeden z dziennikarzy wprost za akcję z próbą odebrania laptopów redaktorom. Przeczytajcie tekst wprost sami:

https://www.wprost.pl/tylko-u-nas/10295920/skazany-za-laptopa-latkowskiego.html

Oburzajace? Oczywiście, zwłaszcza, że sam redaktor pisze:

W żadnym razie nie było tam przemocy z mojej strony, czy też gróźb. Przypisane mi zachowania po prostu nie miały miejsca. Kto ma wątpliwości, może obejrzeć popularny do dziś filmik w YouTube. I żeby było jasne, proces w najmniejszym stopniu nie wskazał bym używał przemocy, czy też komuś groził. Nie padło ani jedno obraźliwe słowo!

Momentalnie rozpoczęły się ataki na sędziów, na wymiar sprawiedliwości, na opozycję.

signal-attachment-2020-02-06-080807.jpeg

signal-attachment-2020-02-06-080802.jpeg
signal-attachment-2020-02-06-080805.jpeg

Sebastian Kaleta upomniany, że to jego ekipa sprawuje kontrolę nad prokuraturą, wskazuje, że to była samowolna decyzja prokuratora (jako pokrzywdzonego). I mamy uwierzyć, że skończyły się prokuratury w Kozich Wólkach do zsyłki akurat w tym przypadku. Nie mówi też nic o stanowisku oskarzyciela publicznego (czy wynosił o uniewinnienie, umorzenie, czy skazanie).

signal-attachment-2020-02-06-080813.jpeg

W czym jest problem?

Myślę, że nie w braku wiedzy, a z wyrachowania dziennikarzy i polityków (zwłaszcza wspomnianego Kalety, który jest radcą prawnym, musiał skończyć prawo).
Pan Kaleta i zapewne dziennikarze wiedzą, że terminy używane przez prawo karne mają swoje znaczenie, często odmienne od ich powszechnego rozumienia. Najczęściej wynika to z tradycji/historii języka polskiego, ale i dorobku prawniczego. Moim ulubionym przykładem jest termin *'gwałt'*, który w nomenklaturze karnoprawnej stanowi synonim słowa przemoc, w jego słownikowym znaczeniu - gwałt to coś innego niż przestępstwo zgwałcenia.
Idąc dalej, żyjemy w kraju, gdzie władza chce/ma monopol na rację. Oznacza to, że w kontakcie osoba - imperium, nie przysługuje tej osobie prawo obrony prawnej, nie mówiąc już o obronie koniecznej. Władza też uchwalajac stosowne przepisy nadaje im określone znaczenie, albo korzysta z wypracowanego wcześniej znaczenia. Kodeks z 1997 w świadomy sposób korzysta z pojęć zdefiniowanych wcześniej i takim pojęciem jest przemoc.

Art 224 kk
§ 1

Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe organu administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3
§ 2
Tej samej karze podlega, kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej

Jest to tzw. przestępstwo formalne, czyli do jego popełnienia nie musi wystąpić żaden skutek, tylko wystarczy wypełnić zachowaniem opis(przesłanki) czynu zabronionego.

Co to jest ta przemoc
Przemoc w rozumieniu przepisów obejmuje dwa aspekty:

  1. czynnej napaści
  2. oporu czynnego

Problemem jest też rozumienie czym się różni bierny od czynnego oporu, ale o tym niżej.

Gdyby pan redaktor kopał funkcjonariusza, to wtedy zostałby skazany za czyn opisany w art. 223 kk za tzw. czynną napaść na fukcjonariusza, a w lżejszych przypadkach z art. 222 kk, który mówi o naruszeniu nietykalności funkcjonariusza.
Widzicie, że byłoby to bez sensu, gdyby te wszystkie przestępstwa mówiły o tym samym?
Zgodnie z orzecznictwem i doktryną, bierny opór nie stanowi przemocy i nie wypełnia znamion czynu zabronionego. Przykładem biernego oporu jest np. położenie się osoby zatrzymywanej przez funkcjonariuszy na ziemi. Natomiast wyrywanie się, obracanie, blokowanie dojścia stanowi czynny opór, który wypełnia znamiona przestępstwa. W komentarzu pod redakcją A. Zoll (Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-277 k.k., wyd. IV), stoi:

Wątpliwości budzi w doktrynie ocena takich zachowań jak przykucie się do słupa czy też opieranie się przed zatrzymaniem poprzez chwytanie różnych przedmiotów, np. futryny drzwi czy też słupa. Za przyjęciem sytuacji czynnego oporu opowiada się A. Marek (Prawo..., s. 627), J. Wojciechowski (Kodeks karny. Komentarz..., s. 429). Za odrzuceniem w drugiej sytuacji czynnego oporu opowiadają się A. Marek (Prawo..., s. 627); odmiennie L. Gardocki (Prawo..., s. 271). Nie budzi natomiast wątpliwości, iż komentowany przepis nie obejmuje sytuacji tzw. biernego oporu (zob. np. A. Zoll (w:) Kodeks karny..., red. A. Zoll, s. 724).

Opiszmy zachowania redaktora:
1:03 blokowanie dojścia do Latkowskiego,
1:18 próba wymuszenia krzykiem do odstąpienia od prowadzonych czynności,
1:25 okrzyk "HEJ" (dźwiękiem można naruszyć nietykalność, gdyby ktoś się pytał),
1:26 próba złapania prokuratora (?),
1:27 oparcie się na prokuratorze (?) wykonującym czynności,
1:44 przepychanie się z kimś kto trzymał drzwi

Z doświadczenia powiem, że sądy skazują ludzi za zabranie ręki, którą policjant próbował wykręcić, za odwrócenie się, przytrzymania drzwi, czy też złapania się płotu, za dużo mniej. W Polsce masz się poddać działaniom policji/funkcjonariuszy a potem ewentualnie się odwoływać. Takie jest prawo.

Czy wyrok jest prawidłowy
Najprawdopodobniej nie, ale nie z uwagi na brak wypełnienia znamion czynu zabronionego, ale na stan wyższej konieczności. Dziennikarz bronił dobra (słusznego) i chronionego prawem (tajemnica dziennikarska):

Art. 26 kk
§ 1.

Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego

§ 2.

Nie popełnia przestępstwa także ten, kto, ratując dobro chronione prawem w warunkach określonych w § 1, poświęca dobro, które nie przedstawia wartości oczywiście wyższej od dobra ratowanego

Tylko tu powstaje konflikt dóbr chroniononych prawem. Z jednej strony mamy poszanowanie prawa i organów państwa, ochronę bezpieczeństwa państwa (przecież te taśmy przyczyniły się do przegranej w wyborach, a najprawdopodobniej okazuje się, że zostało to zaplanowane na Nowogrodzkiej, niektórzy sugerują udział służb rosyjskich), z drugiej ochronę źródeł prasy, czyli jednego z fundamentów społeczeństwa obywatelskiego. Czy potrafisz ocenić z miejsca, co jest ważniejsze, obrona państwa przed wpływami obcych służb, czy dziennikarstwo? To jest wielce skomplikowana kwestia, w której nie da się jednoznacznie stwierdzić, że coś jest czarne a coś jest białe. A co jeśli rzeczywiście dysponentem nagrań były służby (jakieś), które zdecydowały się na zmianę władzy w Polsce?

Sebuś Kaleta i jego integralność

Skoro już ustaliliśmy jakie jest prawo (uchwala jest nie kto inny a Parlament), dodam jeszcze, że wspomniany przepis art 224 kk został uchwalony wraz z kodeksem z 1997 r. Mam w związku z tym pytaniem, co robił pan Sebastian Kaleta, żeby prawo, którego stosowanie teraz krytykuje, zmienić? Jego partia rządzi już przecież 5 lat.

Dziennikarzom się nie dziwię, bo ten wyrok w sposób istotny wpływa na ich pracę i chcą krytyką medialną wpłynąć na treść wyroku sądu odwoławczego. Jeżeli stoją na straży prawa społeczeństwa do informacji, to mają do tego prawo, a nawet obowiązek, ale naszym obowiązkiem jest próba dostrzeżenia prawdy, a ta nie jest taka jednoznaczna.

Spójrzcie na ten filmik i w oparciu o przepisy zobaczcie zachowania Majewskiego:

"Szarpanina Latkowskiego z funkcjonariuszami ABW. Nagranie z redakcji "Wprost"")

Sort:  

Congratulations @jocieprosza! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 5000 upvotes. Your next target is to reach 6000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard Ranking update - A better rich list comparator
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

You got voted by @curationkiwi thanks to SK1920! This bot is managed by KiwiJuce3 and run by Rishi556, you can check both of them out there. To receive upvotes on your own posts, you need to join the Kiwi Co. Discord and go to the room named #CurationKiwi. Submit your post there using the command "!upvote (post link)" to receive upvotes on your post. CurationKiwi is currently supported by donations from users like you, so feel free to leave an upvote on our posts or comments to support us!
We have also recently added a new whitelist feature for those who would like to support CurationKiwi even more! If you would like to receive upvotes more than 2x greater than the normal upvote, all you need to do is delegate 50 SP to @CurationKiwi using this link.

You have received 5x upvotes from the members of @steemexplorers from your free link submission in our discord server. Steemexplorers is an initiative bringing information on various Steemit services and communities in a central discord to save you time and help you grow. It's free, it's easy, and it's here to help you in so many ways. Come by our discord to learn more! Link to Discord: https://discord.gg/6QrMCFq. Our team also offers an additional upvoting service called @givememonsters where you can presently trade in 1 to 10 DEC from the Steem Monsters game for up to $0.03 upvotes on ANY steemit posts. The vote purchasing value here is some of the best returns on your investments that you can find anywhere so come by and visit this service today!

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @curationkiwi.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.12
JST 0.031
BTC 68964.81
ETH 3733.40
USDT 1.00
SBD 3.65