Przekrój społeczności #polish - Październik 2019steemCreated with Sketch.

in #polish4 years ago (edited)
Sort:  

Hi, @jacekw!

You just got a 1.64% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.

Lubię zadawać programistom to pytanie - jak się Pan uczył programowania?

Początki to już dawno temu :)

Zainteresowałem się w gimnazjum za sprawą olimpiad w języku LOGO. Liceum to raczej okres stagnacji, w programie nauczania był język Pascal, ale w zasadzie z samych lekcji zbyt dużo nie wyniosłem. Studia informatyczne były już o wiele bardziej wymagające, ale pierwsze dwa lata skupiały się głównie na teorii. Wtedy każdy na to narzekał, ale potem okazało się, że solidna znajomość fundamentów (algebry, algorytmów, struktur danych) będzie procentować w przyszłości. Niemniej czystego programowania człowiek najwięcej się uczył poza zajęciami podczas pisania projektów, gdzie musiał się samodzielnie się zmierzyć z określonymi problemami. Potem doszło jeszcze wykonywanie drobnych zleceń, a po pewnym czasie również praca.

Podsumowałbym to tak - studia dadzą solidne podstawy, ale trzeba jak najszybciej szukać sobie jakieś pracy, żeby mieć też kontakt od strony praktycznej.

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.11
JST 0.033
BTC 64006.33
ETH 3077.08
USDT 1.00
SBD 3.87