Przekrój społeczności #polish - Grudzień 2019steemCreated with Sketch.

in #polish4 years ago (edited)
Sort:  

Nagrody autorskie (STEEM) - Jakiś chochlik się wdał.

Wszystkie dane są za poprzedni miesiąc

Dzięki za czujność, nie dość, że zawsze na podglądzie sprawdzam, to jeszcze potem na gotowym poście, a i tak nie zauważyłem, za dużo się na te liczby napatrzyłem. Chyba już późna godzina... heh, jednak to słaba wymówka tym razem ;-)

WOW! Najlepiej zarabiająca osoba z postów😀 to już się dzieje💪

Posted using Partiko Android

Jest i "Zwora: :)

Hi, @jacekw!

You just got a 2.05% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.11
JST 0.033
BTC 64099.00
ETH 3036.39
USDT 1.00
SBD 3.97