Amerykański SEC będzie miał swoje węzły Bitcoina, Ethereum i innych większych kryptowalut 🖥️💰steemCreated with Sketch.

in polish •  2 months ago 

Crypto news 137.png

Amerykański SEC będzie miał swoje węzły Bitcoina, Ethereum i innych większych kryptowalut 🖥️💰

Jeszcze niedawno sceptyczna wobec kryptowalut Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), chce zlecić zewnętrznej firmie uruchomienie węzłów kryptowalutowych Bitcoina i Ethereum, oraz w miarę możliwości również Bitcoin Casha, Stellara, Zcasha, EOSa, NEO i XRP. 🤩🤩

Całość oferty sugeruje jednak, że poza dostępem do danych z węzłów, SEC poszukuje tak naprawdę firmy analitycznej, która pomoże Komisji w monitorowaniu i analizowaniu blockchainów na potrzeby prowadzonych przez komisję śledztw. 😉

Bez względu na to do jakich celów, pozwólmy sobie powtórzyć to zdanie jeszcze raz, powoli - Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd uruchamia własne pełne węzły kryptowalutowe❗ 😉

źródło:
https://www.trustnodes.com/2019/07/30/sec-to-run-bitcoin-ethereum-xrp-nodes

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @ilovecryptopl! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 34000 upvotes. Your next target is to reach 35000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!