You are viewing a single comment's thread from:

RE: empty

in #polish2 years ago

Bążur @zdrowienatak!


Witamy w Tematach Tygodnia! Oto szybki regulamin:

    - Nie plagiatuj!
    - Na końcu tekstu napisz jakim tematem się inspirujesz.
    - Pamiętaj, by zagłosować na kogoś w odpowiednim wątku, gdyż można otrzymać dodatkowe punkty.

Powodzenia!


Baw się dobrze!

Coin Marketplace

STEEM 1.20
TRX 0.18
JST 0.170
BTC 61837.88
ETH 2441.80
BNB 522.21
SBD 9.14