Stefan Buszczyński o Polsce i zagranicznych historykachsteemCreated with Sketch.

in #polish3 years ago (edited)

Stefan_Buszczynski01.jpg

Stefan Buszczyński

Tak więc szlachta, która z natury rzeczy, za zasługi rycerskie, stawała się coraz liczniejsza, już w pierwszej połowie XII wieku weszła do życia politycznego. Utworzyła się tedy klasa rycerska, niepodobna w niczym do feudalnego, despotycznego, zamkniętego w swych dobrach rycerstwa teutońskiego. Należąc wspólnie do rządów, szlachta polska uważała już wtedy całe państwo za swoją własność, starając się zatem bronić jej własną krwią i własnym kosztem.

To prawo wypływające z tradycyjnych zwyczajów, później rozszerzone, utrzymało się aż do rozbioru Polski i jest dogmatycznym, zasadniczym pierwiastkiem naszej organizacji przez całe wieki, kluczem sklepienia dziejów naszych *).

*) Nie mogą pojąć go cudzoziemcy, ani pozornie postępowi historycy niektórzy tak zwanej „nowej szkoły”, wychowani w zagranicznych uniwersytetach i mierzący dawne dzieje Polski miarą nowożytnych pojęć. Jakżeby to pojęli, kiedy profesor niemiecki, choćby najbardziej uczony, o tym niezmiernie ważnym fakcie nie ma najmniejszego wyobrażenia!

Stefan Buszczyński, Rachunek polskiego sumienia

Sort:  

He said, 'Stop doing wrong things and turn back to God! The kingdom of heaven is almost here.'(Matthew 3:2)

Bro. Eli Challenges Atheism Belief, There is No God

Watch the Video below to know the Answer...
(Sorry for sending this comment. We are not looking for our self profit, our intentions is to preach the words of God in any means possible.)


Comment what you understand of our Youtube Video to receive our full votes. We have 30,000 #SteemPower. It's our little way to Thank you, our beloved friend.
Check our Discord Chat
Join our Official Community: https://steemit.com/created/hive-182074

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19867.84
ETH 1351.23
USDT 1.00
SBD 2.47