Nudny świat

in polish •  2 months ago 

nudnyswiat.jpg

Nudny jest świat
zupełnie brzydki
w swojej naturze
szarości dnia
bo źle patrzę…

W twoich oczach
cały świat błyszczy
niebo przegląda się
jak w lustrze
słońce karmi się
twoim blaskiem
i ja…

Jak przez rajski ogród
pełen kwiatów
kolorów i zapachów wszelakich
patrzę na ciebie
mój świat cały…

Jestem już w niebie
imieniem twoim
nazywam gwiazdy
jestem dla ciebie
zachwycony światem
widzianym przez ciebie

/25. 07. 2019 Feliks Grywaldzki/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @grywaldzki! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 50 upvotes. Your next target is to reach 100 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!