Głupcze…

in polish •  last month 

glupcze.jpg

Byle więcej i przyjemniej
byle spokój i byle jak
pod każdym sztandarem
najgłupszej idei…

Byle raj na ziemi
już teraz
w każdym błocie
choćby w łajnie
byle Dekalogu nie było

W radosnym śpiewie
niosący światło
pędzą do grobu
pod barwnymi flagami
naiwną gawiedź…

Czasem tylko
ktoś usłyszy
ostre słowo
"Głupcze
jeszcze tej nocy
zdasz sprawę
z życia całego

Co masz
poza bałwochwalczą
głupotą użycia świata
i godnością dziecka zdeptaną"

/04. 07. 2019 Feliks Grywaldzki/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Może zamiast pl-wiara użyjesz tagu #pl-religia? W każdym razie myślę, że warto tam zajrzeć.

Pozdrawiam :)

Congratulations @grywaldzki! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 10 posts. Your next target is to reach 20 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!